fin zvit 2017

Звіт про фінансовий стан на 2017 рік

 fin stan 2017 1

 fin stan 2017 2

 

Звіт про сукупний дохід за 2017 рік

 cukupn dohid 2017 11

cukupn dohid 2017 22

 Звіт про власний капітал за 2017 рік

 vlasn kapital 2017 1

vlasn kapital 2017 2

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

 ruh groshovuh koshtiv 2017 1

 ruh groshovuh koshtiv 2017 2

 


fin zvit 2016

Звіт про фінансовий стан на 2016 рік

f1

f11

 

Звіт про сукупний дохід за 2016 рік

f2

 f22

 

Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік

ruh groshovuh koshtiv 2016 1

ruh groshovuh koshtiv 2016 2

Звіт про власний капітал за 2016 рік

 vlasnui kapital 2016 1

 vlasnui kapital 2016 2

 

 Звіт незалежного аудитора                                                                                    

Приватне підприємство Аудиторська фірма «Професіонал»

 Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр аудиторських фірм № 2359 від 26.01. 2001р. № 98,

продовжено дію дію до 24 вересня 2020 року рішенням АПУ від 24 вересня 2015р. № 315/3

Код ЗКПО 30992563, 49070 м. Дніпро, Леніна 1-А, корпус 2,кв.30

п/р 26008155141 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478

(0562) 35-01-51, (095) 71-62-768, (067) 633-48-71; audit-prof.com.ua; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адресат:

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТ ФІНАНС» та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «
АРТ ФІНАНС»
станом на
31.12.16 року

Основні відомості про Товариство

 Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТ ФІНАНС» (далі –ТОВ «АРТ ФІНАНС», Товариство);

Ідентифікаційний код юридичної особи: 38360810;

 Адреса Товариства: 49054 м. Дніпро, вулиця Благоєва, будинок 31Ж, офіс 202.

 ТОВ «АРТ ФІНАНС» зареєстровано як юридична особа 20.09.2012 року про що свідчить Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААВ №197295.

  Відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.01.2013р. № 126, ТОВ «АРТ ФІНАНС» зареєстровано як фінансову установу за реєстраційним номером 13102804, про що отримане свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 379.

 Основними видами діяльності ТОВ «АРТ ФІНАНС» є:

64.91

Фінансовий лізинг

64.92

Інші види кредитування

64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.

 Перелік учасників ТОВ «АРТ ФІНАНС»

Учасник

Організаційно-правова форма

Місцезнаходження

Розмір частки, %

Розмір частки, грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОКТОР УОШЕР»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ж/м Тополь – 1, буд. 15, кв. 112

100

7 000 000

Всього

 

 

100

7 000 000

Опис аудиторської перевірки

 Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «АРТ ФІНАНС», що додається, яка складається з

 - «Баланс на 31.12.2016р.» («Звіт про фінансовий стан», ф. № 1);

 - «Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід», ф. № 2);

 - «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)», ( ф. № 3);

 - «Звіт про власний капітал», (ф. № 4)

 за рік, що завершився, а також зі стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток.

 Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2014 р.), зокрема МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», що застосовуються в Україні в якості Національних стандартів аудиту, а також Кодексу етики професійних бухгалтерів.

 Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ).

 Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнальною формою з застосуванням комп’ютерної програми 1С «Підприємство 8.0». Перевіркою встановлено, що показники фінансової звітності сформовані за даними бухгалтерського обліку.

 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

 Управлінський персонал ТОВ «АРТ ФІНАНС» в особі директора Семиліт Ю.Б. несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 Відповідальність аудитора

 Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

 Нами проведена перевірка у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року N 3125-XII зі змінами та доповненнями. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від Нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

 Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності ТОВ «АРТ ФІНАНС». Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

 Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

 Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

 На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «АРТ ФІНАНС» станом на 31.12.2016р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

 Цей розділ аудиторського висновку підготовлено з урахуванням запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами.

 Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 (зі змінами та доповненнями), фінансова звітність ТОВ «АРТ ФІНАНС» складається за Міжнародними стандартами фінансової звітності починаючи з 1 січня 2014 року (група 64 КВЕД ДК 009:2010).

 Бухгалтерський облік в ТОВ «АРТ ФІНАНС» здійснювався з використанням робочого плану рахунків, розробленого на основі плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 червня 2014 року N 627). Згідно інструкції, субрахунки використовуються виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого та третього порядків) зі збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.

 Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) Товариства

 Нематеріальні активи

 Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення при їх наявності. У разі знецінення нематеріальних активів, їх балансова вартість зменшується до рівня корисної вартості або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, в залежності від того, яка з них вища.

 Станом на 31.12.2016 року в обліку Товариства відображено нематеріальні активи первісна вартість яких складає 8 тис. грн., амортизація накопичена в сумі 8 тис. грн., залишкова вартість складає 0 тис. грн.

 Основні засоби

 Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан, придатний для використання та збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта, за вирахуванням зносу.

 Товариство не визнає в балансовій вартості об'єктів основних засобів витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі витрати визнаються витратами поточного періоду.

 Після первісного визнання об'єкта основних засобів, як активу, його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

 Щодо усіх груп основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації.

 Для нарахування амортизації Товариство застосовує норми та методи нарахування амортизації основних засобів, що дозволено МСБО 16. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом.

 Станом на 31.12.2016 року в обліку Товариства відображено основні засоби первісна вартість яких складає 244 тис. грн., амортизація накопичена в сумі 170 тис. грн., залишкова вартість складає 74 тис. грн.

Фінансові інвестиції

 На балансі товариства обліковуються інші поточні фінансові інвестиції, цінні папери- простий вексель серії АА 2143769, термін погашення -18.10.2022 року, сума платежу -200 тис.грн., емітент ТОВ «Доктор Уошер», утримувач –ТОВ « АРТ ФІНАНС», який призначений з метою для подальшого продажу. В обліку вони обліковуються по справедливій вартості.

 Станом на 31.10.2016 року Підприємством ТОВ НВП «Фінансова та технічна експертиза» була проведена оцінка вищевказаного векселя з використанням порівняльного підходу, вартість якого склала 196 тис.грн.

 Компанія має таких векселів в кількості 30 штук, які експертизі не підлягали, ціна векселів взята згідно з проведенням вищевказаного векселя, тобто в сумі 196 тис.грн. за вексель, де загалом сума складає 5 880 тис.грн.

 Таким чином, станом на 31.12.2016 р. залишок поточних фінансових інвестицій склав 5 880 тис.грн.

 Крім того, на балансі Товариства обліковуються відстрочені податкові активи в сумі 801 тис.грн., які створилися за рахунок дооцінок, уцінок цінних паперів.

 Дебіторська заборгованість

 Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума.

 Дебіторська заборгованість складається з довгострокової дебіторської заборгованості, заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів, іншої поточної заборгованості, дебіторської заборгованості за виданими авансами.

 Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016р. відсутня.

 Поточна дебіторська заборгованість складає 750 тис.грн. та характеризується слідуючим чином:

 - за виданими авансами 13 тис.грн.

 • заборгованість з бюджетом 3 тис.грн.

 • за розрахунками з нарахованих доходів 20 тис.грн.

 Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 р. становить 714 тис.грн та характеризується слідуючим чином:

 Інша поточна дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

 • заборгованість згідно судових рішень на користь ТОВ «АРТ ФІНАНС» в сумі 611 тис.грн.;
 • поточна заборгованість за виданими кредитами становить 103 тис.грн.

  Поточні фінансові інвестиції відсутні.

 Грошові кошти та їх еквіваленти

 Облiк касових операцiй ведеться згiдно Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженного постановою Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. №637 Аналiтичний облiк операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає даним виписок банкiвських рахункiв. Станом на 31.12.2016р. залишок грошових коштів склав 20 тис. грн.

 Витрати майбутних періодів

 Станом на 31.12.2016 р. в обліку Товариства відображені витрати майбутніх періодів вартість яких становить 1 тис.грн, які створилися за рахунок підписних видань.

 Інформації щодо фактичного формування статутного капіталу

 Розмір статутного капіталу ТОВ «АРТ ФІНАНС» в сумі 7 000 000 (сім мільйонів ) гривень 00 копійок станом на дату 31 грудня 2016 року відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Загальними зборами Учасників ТОВ «АРТ ФІНАНС» від 14 вересня 2012 року №1, зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 2012р.

 Статутний капітал ТОВ «АРТ ФІНАНС» сформовано у розмірі 7 000 000 (сім мільйонів ) гривень 00 копійок та утворено за рахунок грошових коштів, що відповідає даним фінансової звітності. Оплату здійснено грошовими коштами у національній валюті України.

Учасник

Розмір частки у статутному капіталі, %

Сума платежу (грн.)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОКТОР УОШЕР»

100

7 000 000,00

Всього:

100

7 000 000,00

 Станом на 31.12.2016р. статутний капітал ТОВ «АРТ ФІНАНС» сформовано виключно грошовими коштами у встановлені законодавством строки. Розмір статутного капіталу відображений у фінансової звітності відповідає статутним документам та відповідає діючому законодавству. Внески Учасниками сплачено повністю грошовими коштами у розмірі 7 000 000,00 грн. (Сім мільйонів грн. 00 коп.), що відповідає нормативним вимогам Комісії стосовно виключної оплати статутного капіталу грошовими коштами.

 Складові власного капіталу Товариства за даними його фінансової звітності:

Складові власного капіталу

Сума, тис. грн. на 31.12.2016 р.

Зареєстрований (пайовий) капітал

7000

Резервний капітал

-

Нерозподілений прибуток

435

Власний капітал

7 435

 На нашу думку, розмір власного капіталу та розкриття інформації щодо нього відображено у фінансовій звітності у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає нормативним вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 Дотримання вимоги щодо збільшення розміру статутного капіталу

 У звітному 2016 році збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «АРТ ФІНАНС» не здійснювалось.

 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

 Вартість чистих активів складає 7 435 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів ТОВ «АРТ ФІНАНС» на звітну дату 31 грудня 2016 року вище розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам, а саме частині третій ст.144 Цивільного кодексу України.

 За наслідками фінансово-господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2016 року має нерозподілений прибуток в сумі 435 тис.грн., за 2016 рік за результатами фінансово-господарської діяльності отримало прибуток в сумі 21 тис.грн.

 На балансі Товариства значаться довгосторокові зобовязання в сумі 12 тис.грн., які створилися за рахунок відстрочених податкових зобовязань.

 Кредиторська заборгованість.

 Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, яка має бути передана в майбутньому за отримані товари, роботи, послуги.

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 р. складає 1 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016 р. складає 10 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток 10 тис. грн.

 Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2016 р. відсутня, заборгованість за розрахунками з оплати праці відсутня.

 Інша поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2016 р. складає 2 тис.грн..

 Поточні забеспечення, які сформовані для забеспечення резерву відпусток станом на 31.12.2016р. склали 69 тис.грн.

 Можливість безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців

 ТОВ «АРТ ФІНАНС» в ході фінансово-господарської діяльності здійснює вигідні для нього операції, а також має вільний доступ до обмежених за своєю суттю фінансових ресурсів. При проведенні детального і глибокого аналізу широкого спектру чинників, зв'язаних з поточними і передбачуваними ситуаціями або умовами можна дати оцінку допущення про можливість (спроможність) ТОВ «АРТ ФІНАНС» безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців.

 Відповідність облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та Міжнародним стандартам фінансової звітності

 На думку аудитора інформація щодо облікової політики у всіх суттєвих аспектах розкрита відповідно до законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Інформація про склад та структуру активів наведена у примітках до фінансової звітності, що додається.

 Запровадження системи управління ризиками

 Система управління ризиками на товаристві включає широкий спектр дій, які можуть бути представлені як послідовність наступних етапів:

 • усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових сфер;

  аналіз та оцінка ризику: мінімізація або обмеження ризиків за допомогою відповідних методів управління;

 • здійснення постійного контролю за рівнем ризиків із застосуванням механізму зворотного зв'язку.

 Перший етап процесу управління ризиками реалізується досить просто, оскільки сам факт володіння балансовими та (або) позабалансовими позиціями, чутливими до зміни відсоткових ставок, валютних курсів або фондових індексів уже означає наявність ризику. Ступінь ризику господарських рішень оцінюється очікуваними втратами, що є наслідками цього рішення. Якщо фактичний ризик не перевищує межі допустимого, то керівництво обмежується контролюючою функцією з метою недопущення зростання рівня ризикованості, тобто зразу переходить до останнього етапу управлінського процесу.

 Якщо ж рівень реального ризику перевищує допустимі границі, то керівництво здійснює пошук оптимальних методів управління, вибір яких значною мірою визначається видом ризику.

 Якщо з якоїсь причини не вдається мінімізувати ризик, тоді керівництво приймає рішення про його обмеження, яке здійснюється шляхом зниження обсягів фінансових та господарських операцій, у зв'язку з якими виникає ризик, та (або) скорочення ризикового періоду з метою зменшення ймовірності настання негативної події.

 Також ТОВ «АРТ ФІНАНС» використовує різні засоби, методи та інструментарії для здійснення постійного контролю за рівнем ризиків.

 На нашу думку прийнята та функціонуюча система управління ризиками Товариства відповідає вимогам Статуту та іншим чинним нормам законодавства України.

 Стан внутрішнього аудиту (контролю)

 З метою дотримання ТОВ «АРТ ФІНАНС» вимог ст. 151 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах», затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05.06.2014р. №1772, а також з метою впровадження найкращої практики забезпечення ефективної і безпечної діяльності з надання фінансових послуг сформовано та діє служба внутрішнього аудиту. На підставі Протоколу ТОВ «АРТ ФІНАНС» було прийнято рішення щодо створення служби внутрішнього аудиту з залученням до його складу однієї одиниці. Наказом Товариства було затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту. На посаду внутрішнього аудитора було призначено відповідальну особу з достатнім рівнем кваліфікаційних вимог. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації.

 На нашу думку прийнята та функціонуюча система внутрішнього аудиту (контролю) Товариства відповідає вимогам Статуту та іншим чинним нормам законодавства України.

 Інформація про пов’язаних осіб

 Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Пов’язаними особами ТОВ «АРТ ФІНАНС» є:

 Посадові особи ТОВ «АРТ ФІНАНС», що здійснюють від імені ТОВ «АРТ ФІНАНС» юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин:

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Частка в статутному капіталі %

Семиліт Юлія Богданівна

Директор

0%

Різник Ольга Юріївна

Бухгалтер

0%

 • Учасники ТОВ «АРТ ФІНАНС», а саме:

Учасники

Частка в статутному капіталі, %

Структура внеску

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Доктор Уошер»

 

Грошові кошти

Всього

100 %

 

 Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.

 Операцій за звітний період з пов’язаними особами ТОВ «АРТ ФІНАНС» не відбувалось

 Пояснювальний параграф

 Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на існування ризиків подальшого функціонування Товариства. Наразі такі ризики обумовлені зовнішніми чинниками, які пов’язані з наступним: з загальною економічною ситуацією в Україні; з можливим зміненням законодавства у сферах регулювання діяльності та оподаткування; з іншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлінський персонал відповідно оцінює припущення про безперервність діяльності.

 Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування

 Враховуючи складну економічну ситуацію, аналіз конкурентного середовища, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, прогнози щодо розвитку ринку фінансових послуг України на 2017 рік, Товариством обрана стратегія якісного розвитку, порівняно з стратегією якісного і інтенсивного розвитку у минулих роках.

 У 2017 році Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження своєї клієнтської бази, підтримку довготривалих партнерських відносин з контрагентами та забезпечення економного та раціонального використання коштів.

 Товариство не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності щодо подій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі немає. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку (судження) керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на операції та фінансове положення Товариства та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.

 Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

 Основні відомості про аудиторську фірму

 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРОФЕСІОНАЛ»

 Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 25.05.2000р. № 1 224 120 0000 002447

 Код ЄДРПОУ 30992563.

 Місцезнаходження: 49070, м. Дніпро, вул. Леніна, буд.1-А, корпус 2, кв.30

 Телефон: (0562) 35-01-51

 Свідоцтво про включення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за № 2359, видано Рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98, продовжено дію до 24 вересня 2020 року рішенням АПУ від 24 вересня 2015р. № 315/3

 Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане згідно Рішення Аудиторської палати України від 04.07.2013р. № 273/4.

 Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ внесено в реєстр Національної коміссії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за № 0172, свідоцтво номер бланку 000124 від 28.02.2017р., строк дії Свідоцтва: з 28.02.2017р. по 24.09.2020р.

 Директор - сертифікат аудитора серії А № 004216 виданий Капустіної В.Ю. від 25.04.2000 року Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 290/2 від 27.02.2014р. терміном до 25.04.2019р. свідоцтво про проходження курсів по темі «Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ» №1940 від 22.12.2016р., виданого рішенням АПУ від 22.12.2016р. № 335/2.

 Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор: Сертифікат аудитора серії А № 005033 виданий Кіяненко Лариса Леонідівна від 26.12.2001 року Аудиторською палатою України, дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 315/2 від 29.10.2015р. терміном до 26.12.2020р., свідоцтво про проходження курсів по темі «Ринки фінансових послуг в Україні та особливості аудиту фінансової звітності небанківських фінансових установ», №1943 від 22.12.2016р., виданого рішенням АПУ від 22.12.2016р. № 335/2.

 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

 Дата та номер договору на проведення аудиту: 14.04.2017 року № 11\21-2017;

 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 14.04.2017р. по 24.04.2017р.

 Директор ПП «АФ «Професіонал» _______________ Капустіна В.Ю.

 Сертифікат аудитора серії А № 004216 від 25.04.2000 року Аудиторською палатою України,

 дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 290/2 від 27.02.2014р. терміном до 25.04.2019р.

 Аудитор__________________________________________Кіяненко Л.Л.

 Сертифікат аудитора серії А № 005033 від 26.12.2001 року Аудиторською палатою України,

 дію сертифікату продовжено Рішенням АПУ України № 315/2 від 29.10.2015р. терміном до 26.12.2020р.

 24.04.2017р. м. Дніпро, вул. Леніна, буд. 1-А, корп.2, кв.30

 

 

 fin zvit 2015

Звіт про фінансовий стан на 2015 рік

balans1
balans2
 
Звіт про сукупний дохід за 2015 рік
 forma2 1
forma2 2
 

Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік
рух коштів 2015 1
рух коштів 2015 2
 
Звіт про власний капітал за 2015 рік
 vlasnui kapital 2015 1 1
 vlasnui kapital 2015 1 2
 
Звіт незалежного аудитора

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"Аудит-Дніпроконсульт"
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1731 від 26.01.2001 р.
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «
АРТ ФІНАНС»
станом на 31.12.15 року

Дата видачі:
22
лютого 2016р.

Основні відомості про Товариство

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРТ ФІНАНС» (далі –ТОВ «АРТ ФІНАНС», Товариство);

Ідентифікаційний код юридичної особи: 38360810;

Адреса Товариства: 49054 м. Дніпропетровськ, вулиця Благоєва, будинок 31Ж, офіс 202.

ТОВ «АРТ ФІНАНС» зареєстровано як юридична особа 20.09.2012 року про що свідчить Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААВ №197295.

Відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15.01.2013р. № 126, ТОВ «АРТ ФІНАНС» зареєстровано як фінансову установу за реєстраційним номером 13102804, про що отримане свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 379.

Основними видами діяльності ТОВ «АРТ ФІНАНС» є:

64.91

Фінансовий лізинг

64.92

Інші види кредитування

64.99

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.

Перелік учасників ТОВ «АРТ ФІНАНС»

Учасник

Організаційно-правова форма

Місцезнаходження

Розмір частки, %

Розмір частки, грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОКТОР УОШЕР»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Ж/м Тополь – 1, буд. 15, кв. 112

100

7 000 000

Всього

 

 

100

7 000 000

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «АРТ ФІНАНС», що додається, яка складається з

- «Баланс на 31.12.2015р.» («Звіт про фінансовий стан», ф. № 1);

- «Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід», ф. № 2);

- «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)», ( ф. № 3);

- «Звіт про власний капітал», (ф. № 4)

за рік, що завершився, а також зі стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2014 р.), зокрема МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», що застосовуються в Україні в якості Національних стандартів аудиту, а також Кодексу етики професійних бухгалтерів.

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ).

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнальною формою з застосуванням комп’ютерної програми 1С «Підприємство 8.0». Перевіркою встановлено, що показники фінансової звітності сформовані за даними бухгалтерського обліку.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ «АРТ ФІНАНС» в особі директора Семиліт Ю.Б. несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Нами проведена перевірка у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року N 3125-XII зі змінами та доповненнями. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від Нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності ТОВ «АРТ ФІНАНС». Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «АРТ ФІНАНС» станом на 31.12.2015р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено з урахуванням запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами.

Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 (зі змінами та доповненнями), фінансова звітність ТОВ «АРТ ФІНАНС» складається за Міжнародними стандартами фінансової звітності починаючи з 1 січня 2014 року (група 64 КВЕД ДК 009:2010).

Бухгалтерський облік в ТОВ «АРТ ФІНАНС» здійснювався з використанням робочого плану рахунків, розробленого на основі плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 червня 2014 року N 627). Згідно інструкції, субрахунки використовуються виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого та третього порядків) зі збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.

Інформації щодо фактичного формування статутного капіталу

Розмір статутного капіталу ТОВ «АРТ ФІНАНС» в сумі 7 000 000 (сім мільйонів ) гривень 00 копійок станом на дату 31 грудня 2015 року відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Загальними зборами Учасників ТОВ «АРТ ФІНАНС» від 14 вересня 2012 року №1, зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 2012р.

Статутний капітал ТОВ «АРТ ФІНАНС» сформовано у розмірі 7 000 000 (сім мільйонів ) гривень 00 копійок та утворено за рахунок грошових коштів, що відповідає даним фінансової звітності. Оплату здійснено грошовими коштами у національній валюті України.

Учасник

Розмір частки у статутному капіталі, %

Сума платежу (грн.)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОКТОР УОШЕР»

100

7 000 000,00

Всього:

100

7 000 000,00

Станом на 31.12.2015р. статутний капітал ТОВ «АРТ ФІНАНС» сформовано виключно грошовими коштами у встановлені законодавством строки. Розмір статутного капіталу відображений у фінансової звітності відповідає статутним документам та відповідає діючому законодавству. Внески Учасниками сплачено повністю грошовими коштами у розмірі 7 000 000,00 грн. (Сім мільйонів грн. 00 коп.), що відповідає нормативним вимогам Комісії стосовно виключної оплати статутного капіталу грошовими коштами.

Складові власного капіталу Товариства за даними його фінансової звітності:

Складові власного капіталу

Сума, тис. грн. на 31.12.2015 р.

Зареєстрований (пайовий) капітал

7000

Резервний капітал

-

Нерозподілений прибуток

414

Власний капітал

7 414

На нашу думку, розмір власного капіталу та розкриття інформації щодо нього відображено у фінансовій звітності у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає нормативним вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Можливість безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців

ТОВ «АРТ ФІНАНС» в ході фінансово-господарської діяльності здійснює вигідні для нього операції, а також має вільний доступ до обмежених за своєю суттю фінансових ресурсів. При проведенні детального і глибокого аналізу широкого спектру чинників, зв'язаних з поточними і передбачуваними ситуаціями або умовами можна дати оцінку допущення про можливість (спроможність) ТОВ «АРТ ФІНАНС» безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців.

Відповідність облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та Міжнародним стандартам фінансової звітності

На думку аудитора інформація щодо облікової політики у всіх суттєвих аспектах розкрита відповідно до законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Інформація про склад та структуру активів наведена у примітках до фінансової звітності, що додається.

Дотримання вимоги щодо збільшення розміру статутного капіталу

У звітному 2015 році збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «АРТ ФІНАНС» не здійснювалось.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів складає 7 414 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів ТОВ «АРТ ФІНАНС» на звітну дату 31 грудня 2015 року вище розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам, а саме частині третій ст.144 Цивільного кодексу України (стосовно товариства з обмеженою відповідальністю).

Запровадження системи управління ризиками

Система управління ризиками на товаристві включає широкий спектр дій, які можуть бути представлені як послідовність наступних етапів:

усвідомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових сфер;

аналіз та оцінка ризику: мінімізація або обмеження ризиків за допомогою відповідних методів управління;

здійснення постійного контролю за рівнем ризиків із застосуванням механізму зворотного зв'язку.

Перший етап процесу управління ризиками реалізується досить просто, оскільки сам факт володіння балансовими та (або) позабалансовими позиціями, чутливими до зміни відсоткових ставок, валютних курсів або фондових індексів уже означає наявність ризику. Ступінь ризику господарських рішень оцінюється очікуваними втратами, що є наслідками цього рішення. Якщо фактичний ризик не перевищує межі допустимого, то керівництво обмежується контролюючою функцією з метою недопущення зростання рівня ризикованості, тобто зразу переходить до останнього етапу управлінського процесу.

Якщо ж рівень реального ризику перевищує допустимі границі, то керівництво здійснює пошук оптимальних методів управління, вибір яких значною мірою визначається видом ризику.

Якщо з якоїсь причини не вдається мінімізувати ризик, тоді керівництво приймає рішення про його обмеження, яке здійснюється шляхом зниження обсягів фінансових та господарських операцій, у зв'язку з якими виникає ризик, та (або) скорочення ризикового періоду з метою зменшення ймовірності настання негативної події.

Також ТОВ «АРТ ФІНАНС» використовує різні засоби, методи та інструментарії для здійснення постійного контролю за рівнем ризиків.

На нашу думку прийнята та функціонуюча система управління ризиками Товариства відповідає вимогам Статуту та іншим чинним нормам законодавства України.

Стан внутрішнього аудиту (контролю)

З метою дотримання ТОВ «АРТ ФІНАНС» вимог ст. 151 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах», затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 05.06.2014р. №1772, а також з метою впровадження найкращої практики забезпечення ефективної і безпечної діяльності з надання фінансових послуг сформовано та діє служба внутрішнього аудиту. На підставі Протоколу ТОВ «АРТ ФІНАНС» було прийнято рішення щодо створення служби внутрішнього аудиту з залученням до його складу однієї одиниці. Наказом Товариства було затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту. На посаду внутрішнього аудитора було призначено відповідальну особу з достатнім рівнем кваліфікаційних вимог. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації.

На нашу думку прийнята та функціонуюча система внутрішнього аудиту (контролю) Товариства відповідає вимогам Статуту та іншим чинним нормам законодавства України.

Інформація про пов’язаних осіб

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Пов’язаними особами ТОВ «АРТ ФІНАНС» є:

 • Посадові особи ТОВ «АРТ ФІНАНС», що здійснюють від імені ТОВ «АРТ ФІНАНС» юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин:

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Посада

  Частка в статутному капіталі %

  Семиліт Юлія Богданівна

  Директор

  0%

  Різник Ольга Юріївна

  Бухгалтер

  0%

 • Учасники ТОВ «АРТ ФІНАНС», а саме:

Учасники

Частка в статутному капіталі, %

Структура внеску

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Доктор Уошер»

 

Грошові кошти

Всього

100 %

 

Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.

Операцій за звітний період з пов’язаними особами ТОВ «АРТ ФІНАНС» не відбувалось

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на існування ризиків подальшого функціонування Товариства. Наразі такі ризики обумовлені зовнішніми чинниками, які пов’язані з наступним: з загальною економічною ситуацією в Україні; з можливим зміненням законодавства у сферах регулювання діяльності та оподаткування; з іншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлінський персонал відповідно оцінює припущення про безперервність діяльності.

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аудит-Дніпроконсульт”, що діє на підставі:

Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001р. рішенням № 98, продовжено до 29.10.2020р. Рішенням АПУ № 316/3 від 29.10.2015р.

Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний номер 0152, продовжено рішенням Комісії від 29.12.2015р. № 3502 до 10.12.2020р.

Державної реєстрації юридичної особи, яка проведена 18.02.1997р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради за адресою: 49106, м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 35, к.264 (юридична), фактичне місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 93, к.415 ( номер запису 1 224 120 0000 04777), Свідоцтво Серія А0№ 404703,код КОАТУУ 1210136900.

Код ЄДРПОУ 24600006.

Фактичне місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 93, к.415.

Тел. 744-54-76, факс 744-30-52.

Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор Гаврилова О.М. (сертифікат серія А № 000521 видано рішенням АПУ № 125 від 22.07.2003р., продовжено до 22.07.2018р. рішенням АПУ № 274 від 19.07.2013р.)

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: 01.02.2016 року № 70-ТОВ-О;

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 10.02.2016 року по 22.02.2016 року.

Аудитор, директор ТОВ

«АФ «Аудит-Дніпроконсульт»

О.М.Гаврилова                                22 лютого 2016р.

 

              

                                                                                                                                                                      E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Мапа сайту   |   Правила   |   Відправити заявку