Правила надання кредитів ТОВ «Арт Фінанс»


 

Затверджено

Рішенням Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«
АРТ ФІНАНС»

Протокол № 33 від «01» вересня 2017 року

 

ПРАВИЛА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ

НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Товариства з обмеженою відповідальністю

«АРТ ФІНАНС»

 Дніпро 2017

    Преамбула

    Ці Правила надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту ТОВ «АРТ ФІНАНС» (далі - Правила) розроблені відповідно до Конституції України від 28.06.1996р, «Цивільного кодексу України», «Господарського кодексу України» та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також інших діючих законів України.

    Ці Правила доступні всім особам для ознайомлення і містять основні умови надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту ТОВ «АРТ ФІНАНС». Копія Правил розміщується в місці, доступному для огляду та ознайомлення з ними будь-якої зацікавленої особи - в точках обслуговування ТОВ «АРТ ФІНАНС» та в мережі Інтернет на сайті http://trymai-groshi.com.ua (далі – сайт Товариства).

    Ці Правила є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України і застосовуються у випадку подання фізичною особою – заявником заявки на сайті ТОВ «АРТ ФІНАНС» за електронною адресою: http://trymai-groshi.com.ua на отримання кредиту та вчинення інших дій, передбачених цими Правилами (акцептом).

    Публічна пропозиція Товариства набирає чинності з дати її затвердження рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «АРТ ФІНАНС» та офіційного оприлюднення на сайті Товариства та діє до дати оприлюднення Правил у новій редакції.

    Ці Правила є невід'ємною частиною кредитного договору.

    Зміни до цих Правил вносяться за рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «АРТ ФІНАНС». Про внесені до цих Правил зміни та доповнення Товариство протягом 15-ти робочих днів повідомляє Уповноважений орган в порядку, визначеному чинним законодавством України.

   Вимоги цих Правил поширюються на всі відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, через які здійснюється діяльність виключно за умови включення інформації про такі підрозділи до Реєстру фінансових установ України у порядку, визначеному законодавством.

   Норми, встановлені цими Правилами, є недійсними, якщо такі норми суперечать чинним нормативно-правовим актам України та статуту ТОВ «АРТ ФІНАНС». Недійсність окремих норм цих Правил не тягне за собою недійсності інших норм цих Правил та Правил в цілому.

    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Скорочення (терміни) вживаються у таких значеннях:
ТОВ «АРТ ФІНАНС» (далі Товариство) - Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ ФІНАНС» (їдентифікаціний код за ЄДРПОУ: 38360810).
Нацкомфінпослуг - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
Правила - Правила надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту ТОВ «АРТ ФІНАНС»;
ЦК - Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 43 5-IV (із змінами і доповненнями);
ГК - Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-ІУ (із змінами і доповненнями);
КЗпП - Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-УІП (із змінами і доповненнями);
Закон про госптовариства - Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 № 1576-ХІІ (із змінами і доповненнями);
Закон про фінпослуги - Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ (із змінами і доповненнями);

 Закон про фінмоніторинг – Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 року №1702-VII (із змінами і доповненнями);

 Заявник – фізична особа, яка має намір укласти Договір фінансового кредиту (далі – Договір) з Товариством;

 Позичальник – фізична особа, що уклала Договір з Товариством;

 Заява-анкета – документ на надання кредиту, отриманий від фізичної особи і оформлений відповідно до вимог цих Правил;

 Менеджер з кредитування – фахівець, що здійснює операції з кредитування (консультація потенційних позичальників, видача кредиту, формування кредитної справи, погашення кредиту);

 Спеціаліст відділу безпеки – фахівець (або особа, яка притягається Товариством на платній основі), що здійснює оцінку кредитоспроможності Заявника і координує роботу з видачі кредиту;

 Договір фінансового кредиту – договір про надання кредиту, що укладається між Позичальником і Товариством за формою, встановленою Товариством;

 ФО – фізична особа, яка досягла повноліття (18 років) і має постійне місце роботи.

 Особистий кабінет (особистий розділ Заявника/Позичальника) – сформована в момент реєстрації на сайті Заявника/Позичальника, сукупність захищених сторінок, за допомогою яких Заявник/Позичальник здійснює повну взаємодію з Товариством. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіну Особистого кабінету і Паролю Особистого кабінету на Сайті, і за умовами договору кредиту та правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису.

 Пароль Особистого кабінету – зазначена у спеціальному розділі на сайті при вході до Особистого кабінету та встановлена Заявником унікальна комбінація букв та/або цифр. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереження Паролю Особистого Кабінету. Пароль Особистого кабінету є особистим ключем Заявника/Позичальника.

 Логін Особистого кабінету – зазначена у спеціальному розділі на сайті при вході до Особистого кабінету та встановлена Заявником унікальна комбінація букв та/або цифр. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереження Логіну Особистого Кабінету. Логін Особистого кабінету є особистим ключем Заявника/Позичальника формування електронного цифрового підпису, доступний тільки Заявнику/Позичальнику.

 Відділення ТОВ «АРТ ФІНАНС» – пункт видачі кредитів та подальшого супроводу Позичальників.

    2. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ. ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ.

 2.1. ТОВ «АРТ ФІНАНС» надає кредити фізичним особам - громадянам України, на споживчі потреби.

 2.2. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, становить виключний вид діяльності Товариства.

 2.3. Забезпеченням виконання Договору може бути застава майнових прав та/або порука із оформленням договору застави та/або договору поруки.

 2.4. Особа, яка претендує на надання кредиту, зобов'язана оформити Заяву-анкету на надання кредиту, і в разі прийняття позитивного рішення, особисто ознайомитися і підписати (в тому числі, шляхом електронного підпису) всі необхідні для цього документи, в тому числі, Договір, а також, в разі необхідності, здійснити інші дії, необхідні для надання кредиту, передбачені цими Правилами.

 2.5. Кредит надається громадянам у віці від 21 до 90 років.

 2.6. Кредит надається Заявнику за умови надання відомостей, які стосуються його платоспроможності та є, на розсуд Товариства, необхідними для надання кредиту. У разі недотримання (невиконання) зазначеної умови Товариство не несе ніякої відповідальності за цим Договором, а Заявник не вправі вимагати надання кредиту.

 2.7. Оформлення і видача кредиту Заявнику можлива лише після здійснення ідентифікації та верифікації його особи та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Для одержання кредиту Заявник звертається до Товариства із Заявою-анкетою. У Заяві-анкеті вказується необхідна сума кредиту, терміни погашення та інші необхідні відомості. Фізичні особи подають такі документи:

 • паспорт Заявника;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру.

 2.8. Окрім паспорту та ідентифікаційного коду Менеджери з кредитування мають право запитувати у Заявника документи і відомості, що підтверджують його трудову зайнятість, а саме, довідку про доходи та /або виписку банку по особовому рахунку Заявника з метою оцінки його платоспроможності.

 2.9. Спеціаліст відділу безпеки, відповідно до чинного законодавства, має право мотивовано відмовити у наданні кредиту.

 2.10. Загальний час розгляду Заяви-анкети на надання кредиту та прийняття рішення про надання кредиту (або рішення про відмову у наданні кредиту) та оформлення необхідного пакету документів, становить не більше 40 (сорока) хвилин з моменту звернення.

 2.11. Перелік інформації, що запитується у Заявника:

 • Адреса фактичного місця проживання;
 • Контактні номери телефонів, як мінімум, один номер має бути вказаний;
 • Дані про роботу (назва організації, посада, стаж, номер телефону та безпосередній керівник);
 • Дані про доходи та витрати Заявника;
 • Сімейний стан, кількість дітей до 18 років, наявність інших утриманців;
 • Номери телефонів, як мінімум, трьох контактних осіб.

 2.11. Менеджер з кредитування робить перевірку документів та відомостей, зазначених у документах і анкеті. У разі відмови Заявника від кредиту, всі копії документів передаються Заявнику.

 2.12. Менеджер з кредитування проводить ідентифікацію та верифікацію в присутності Заявника, робить копії документів, на підставі яких проводилась ідентифікація та верифікація. Копії завіряються підписами Менеджера з кредитування та Заявника. Одночасно Менеджер з кредитування на документі проставляє напис «згідно з оригіналом», вказує посаду, дату та підпис.

 2.13. Документальне фіксування проведеної первісної ідентифікації та верифікації на етапі встановлення відносин із Заявником зазначається в Договорі або іншим способом згідно Чинного Законодавства.

 2.14. Менеджер з кредитування проводить фотографування особи Заявника з наступним розміщенням фото до Заяви-анкети на надання кредиту, а також проводить сканування наданих документів (заповнених сторінок). Всі отримані дані формують Адресну Базу ТОВ «АРТ ФІНАНС», яке приймає на себе зобов'язання не передавати наявні персональні дані третім особам, за винятком, окрім як з метою здійснення перевірки даних, що містяться в Заяві-анкеті на надання кредиту, та / або при виникненні конфліктної ситуації за фактом неповернення кредиту, а також державних органів та / або органів місцевого самоврядування, на підставі відповідних запитів та / або при здійсненні дій, спрямованих на захист інтересів ТОВ «АРТ ФІНАНС» та / або відновлення своїх порушених прав.

 2.15. Менеджер з кредитування приймає Заяву-анкету, забезпечує ідентифікацію та верифікацію Заявника і підтверджує іі прийняття своїм підписом.

 2.16. Подаючи заяву через сайт, Заявник самостійно заповнює дані у спеціальних розділах. На підставі даних, зазначених у Заяві-анкеті, інформаційна система здійснює реєстрацію Заявника на Сайті та формує Особистий кабінет.

    3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ.

 3.1. Після прийняття рішення про надання кредиту з Позичальником укладається Договір відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

 3.2. Договір складається в простій письмовій формі, в двох однакових примірниках і підписується Позичальником і Менеджером з кредитування, при цьому кожній зі сторін залишається по одному оригінальному примірнику Договору. Оформлення Договору через сайт відбувається в Особистому кабінеті в електронній формі.

 3.3. Мінімальна сума кредиту становить 200 (двісті) гривень. Максимальна сума кредиту складає 300000 (триста тисяч) гривень. Товариство має право на видачу кредиту в межах ліміту, згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

 3.4. Строк, на який надається кредит, становить від 1 (одного) дня до 36 (тридцяти шести) календарних місяців.

 3.5. Товариство самостійно визначає порядок використання коштів, проведення кредитних операцій, встановлення рівня відсоткових ставок і плати за надання, користування та обслуговування кредиту.

 3.6. Договір повинен бути підписаний Позичальником відразу після прийняття рішення про надання кредиту. У разі відмови Позичальника від підписання Договору, копії документів Позичальника для надання кредиту повертаються Позичальнику. У разі первинної відмови при зверненні Заявника повторно за отриманням кредиту він повинен надати документи та інформацію наново. При цьому факт прийняття Товариством рішення про видачу кредиту не гарантує прийняття такого ж рішення в майбутньому при повторному зверненні.

 3.7. Менеджер з кредитування направляє підписаний Позичальником Договір на підпис директору або особі, якій директором надані повноваження підписувати Договори.

 3.8. Сума кредиту, строки, проценти та пеня, зазначені у Договорі, залишаються незмінними протягом всього періоду дії Договору.

 3.9. Позичальник має право звернутися до Товариства із заявою про зменшення (повне анулювання) пені у випадку, коли прострочення виконання Договору виникло з поважних причин. Анулювання (часткове зменшення) пені можливе з дозволу відділу безпеки із оформленням та підписанням додаткової угоди до Договору.

 3.10. Обовязкові реквізити Договору:

 • назва документа;

 • найменування та місцезнаходження Товариства;

 • прізвище, ім'я і по батькові та місце проживання Позичальника;

 • тип кредиту, мета отримання кредиту;

 • розмір кредиту, зазначений в грошовому виразі, строки та умови взаєморозрахунків;

 • процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів;

 • реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення Договору;

 • необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту (за наявності);

 • види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення);

 • порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів;

 • порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;

 • порядок дострокового повернення кредиту;

 • права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору;

 • підтвердження, що інформація зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» , надана клієнту;

 • підписи та реквізити сторін.

 3.11. Перед підписанням Договору і наданням кредиту Менеджер з кредитування інформує Заявника про умови Договору, про можливість і порядок зміни його умов, про перелік і розмір всіх платежів, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, а також з порушенням умов Договору.

  3.12. Товариство до укладання з Заявником договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

 • фінансову послугу (надання кредиту), яку пропонується надати Позичальнику, з вказівкою вартості цієї послуги для Позичальника;
 • умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартості;
 • правові наслідки і порядок здійснення розрахунків з фізичною особою в результаті дострокового припинення надання фінансової послуги;
 • механізм захисту Товариством прав споживачів і порядок врегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансової послуги;
 • реквізити органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адресу, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

  3.13. Товариство надає наступну інформацію на письмову вимогу Заявника:

 • відомості про фінансові показники діяльності та економічний стан Товариства, що підлягають обов'язковому оприлюдненню;
 • перелік керівників та її окремих підрозділів;
 • перелік послуг, які надаються Товариством;
 • ціну / тарифи фінансових послуг;
 • перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують 5 відсотків.

 3.14. Видача кредиту здійснюється відповідно до умов Договору (готівкою або на картковий рахунок Позичальника).

 3.15. Кредит надається одноразово у повній сумі; видача кредитів частинами не допускається. Позичальник має отримати Кредит протягом 3 (трьох) днів після укладання Договору.

    4. СУПРОВІД КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ.

 4.1. В період дії Договору Товариство надає Позичальнику безкоштовну послугу «Нагадуючий дзвінок» - за два дні до дати погашення Менеджер з кредитування телефонує Позичальнику і попереджає його про настання дати погашення і про суму заборгованості.

    5. ПОГАШЕННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ.

 5.1. Погашення кредиту здійснюється згідно Графіку погашення. Менеджер з кредитування приймає грошові кошти від Позичальника в розмірі суми кредиту і суми процентів за користування кредитом. При неповерненні в термін кредиту та процентів за користування, Позичальник додатково сплачує пеню.

 5.2. Сума кредиту вважається повернутою в момент передачі готівки в касу Товариства або зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства.

 5.3. При достроковому погашенні Позичальник сплачує суму відсотків за фактичне користування кредитом (здійснюється перерахунок суми процентів).

    6. ПРОДОВЖЕННЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ.

 6.1. Договір може бути продовжений за домовленістю сторін на визначений строк необмежену кількість разів.

 6.2. Продовження Договору оформлюється додатковою угодою, що укладається в письмовій формі, та підписується особисто Позичальником. Для продовження Договору Позичальнику необхідно мати при собі особистий паспорт. Продовження може бути оформлено через Особистий кабінет на сайті, за умови, що кредит також був оформлений через сайт Товариства. Угода підписується Позичальником та Товариством та стає невід'ємною частиною Договору.

 6.3. Продовження Договору можливе лише за умови сплати нарахованих процентів за період фактичного використання сумою кредиту.

    7. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ.

 7.1. Товариство є суб'єктом первинного фінансового моніторингу. В своїй діяльності Товариство керується законодавством України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, правилами проведення внутрішнього фінансового моніторингу та нормативно-правовими актами з питань фінансового моніторингу.

 7.2. Виконавчий орган Товариства здійснює організаційне забезпечення виконання завдань та обов'язків, покладених на Товариство у якості суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, але не виключно, шляхом встановлення правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу, призначення працівника, відповідального за його проведення та підзвітного тільки виконавчому органу Товариства.

    8. ОБЛІКОВА ТА РЕЄСТРУЮЧА СИСТЕМИ.

 8.1. Товариство забезпечує ведення обліку та реєстрації укладених Договорів у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 8.2. Облікова та реєструюча системи Товариства забезпечують облік та реєстрацію Договорів в електронному та паперовому вигляді.

 8.3. Реєстрація договорів здійснюється шляхом ведення Товариством журналу обліку укладених і виконаних Договорів (далі - Журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних Договорів (далі - Картка обліку), відомості яких містять інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій, складання та подання Товариством звітності на виконання вимог законодавства.

 8.4. Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку та містить таку інформацію:

 • номер запису за порядком;
 • дату і номер укладеного Договору в хронологічному порядку;
 • прізвище, ім'я, по батькові Позичальника;
 • найменування Товариства;
 • ідентифікаційний номер фізичної особи (позичальника) - платника податків;
 • ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Товариства;
 • розмір кредиту в грошовому виразі згідно з умовами договору та дату зарахування (перерахування) кредиту на поточний рахунок Товариства (внесення до каси Товариства);
 • дату закінчення строку дії Договору (дату анулювання або припинення дії Договору).

 8.5. Картки обліку містять:

 • номер картки;
 • дату укладання та строк дії Договору;
 • прізвище, ім'я, по батькові Позичальника;
 • ідентифікаційний номер Позичальника - платника податків;
 • вид фінансового активу, який є предметом договору;
 • відомості про отримані (видані) грошові кошти, а саме: 1) дату отримання (видачі) грошових коштів; 2) суму грошових коштів згідно з Договором; 3) суму процентів;суму пені (у випадку прострочення).

 8.6. Журнал обліку та картки обліку в електронному вигляді у будь-який час можна роздрукувати на вимогу державних органів в межах їх повноважень.
Зберігання інформації Журналу обліку та Карток обліку в електронному вигляді забезпечує можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь - яких обставин непереборної сили.

 8.7. Облікова та реєструюча системи Товариства забезпечують формування інформації та складання звітності у відповідності до вимог чинного законодавства України.

    9. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ ОДЕРЖУВАЧА ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ.

 9.1. Товариство ідентифікує та верифікує особу Заявника відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство не вступає в договірні відносини з анонімними особами, забезпечує дотримання в своїй діяльності інших вимог, передбачених для фінансових установ чинним законодавством у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 9.2. У разі, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені, Товариство ідентифікує та верифікує також особу, від імені якої здійснюється фінансова операція. У разі наявності при здійсненні ідентифікації та верифікації мотивованої підозри щодо надання клієнтом недостовірної інформації або навмисного подання клієнтом інформації з метою введення в оману, Товариство надає інформацію про фінансові операції клієнта спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

 9.3. Для ідентифікації та верифікації і вжиття заходів, передбачених законодавством для підтвердження особи Заявника та для забезпечення спроможності Товариства виконувати правила внутрішнього фінансового моніторингу Товариство може витребувати передбачену законодавством інформацію, яка стосується ідентифікації та верифікації цієї особи, у органів державної влади, а також здійснювати передбачені законодавством заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

 9.4. Товариство не має права звертатися без згоди Заявника за інформацією про його фінансовий стан до третіх осіб, пов'язаних із Заявником родинними, особистими, діловими, професійними чи іншими зв'язками.

 9.5. Ідентифікація та верифікація не є обов'язковою при здійсненні кожної операції, якщо Позичальник та його уповноважені представники були раніше ідентифіковані та верифіковані відповідно до чинного законодавства.

    10. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДОГОВОРІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ КРЕДИТІВ.

 10.1. Документи, що утворюються в діяльності Товариства, зберігаються з дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема, Переліку типових документів, які створюються в діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, з вказівкою термінів зберігання документів, затвердженим наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 41 від 20 липня 1998 року.

 10.2. Договори та пов'язані документи, в тому числі щодо результатів здійснюваної у відповідності до чинних правил оцінки фінансового стану клієнта, зберігаються окремо від інших договорів протягом не менше 5 (п'яти) років після виконання взаємних зобов'язань сторін Договору або відмови від Договору за згодою сторін, крім випадків, передбачених законодавством. У разі наявності додатків до Договорів вони зберігаються разом з відповідними Договорами.

    11. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ТА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ.

 11.1. До службової інформації відноситься будь-яка наявна у Товариства інформація, що не є загальнодоступною, і яка ставить осіб, що володіють такою інформацією в силу свого службового становища, трудових обов'язків або договору, укладеного з Товариством, у переважне становище в порівнянні з іншими особами.

 11.2. Особи, що володіють службовою інформацією, не мають права передавати її третім особам.

 11.3. Порядок роботи зі службовою інформацією, яка відноситься до відомостей конфіденційного характеру, регламентується та здійснюється відповідно до внутрішніх документів Товариства.

 11.4. Співробітники Товариства не мають права використовувати в особистих цілях і/або передавати не уповноваженим на те особам службову інформацію.

 11.5. Процедура захисту робочих місць співробітників Товариства і місць зберігання документів, що містять службову інформацію, від безперешкодного доступу, спостереження й неправомірного використання, передбачає наступні заходи:

 • розміщення робочих місць співробітників Товариства таким чином, щоб виключити можливість несанкціонованого перегляду документів і інформації, відбитої на екранах моніторів;
 • використання надійних систем захисту службової інформації від неправомірного використання, що охороняють від втрати інформації, витоку службової інформації та ін.;
 • розміщення документів, що містять службову інформацію, у режимних приміщеннях, доступ у які обмежений технічними засобами;
 • використання процедури здачі й приймання під охорону режимних приміщень по закінченню робочого дня, а також використання для цього технічних засобів контролю доступу;
 • зберігання документів, що містять службову інформацію, у сейфах, шафах (як правило, металевих), файл-боксах або в спеціально обладнаних приміщеннях, що виключають несанкціонований доступ до службової інформації і її неправомірне використання; регулярне проведення перевірок дотримання заходів, що забезпечують конфіденційність діловодства, у тому числі місць зберігання документів, що містять службову інформацію;
 • доставка документів, що містять службову інформацію засобами, що мінімізують несанкціонований доступ до неї і її неправомірне використання;
 • укладення договорів про нерозголошення конфіденційної інформації.

 11.6. Віднесення, порядок доступу та умови припинення доступу до інформації з обмеженим доступом здійснюється у відповідності із рішенням уповноваженого органу Товариства та чинного законодавства.

 11.7. Перелік осіб, порядок доступу та умови припинення доступу до службової інформації можуть врегульовуватись договором, що укладається з дотриманням вимог чинного законодавства.

 11.8. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, в межах їх повноважень, визначених законодавством, на підставі письмового запиту, мають право на отримання інформації, яка складає комерційну таємницю, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

    12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ РЕГЛАМЕНТУЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.

 12.1. Товариство запроваджує систему внутрішнього контролю, адекватну характеру та масштабу її діяльності, метою якої є перевірка того, що операції здійснюються лише у суворій відповідності до чинного законодавства, статуту Товариства, цих Правил та наявних внутрішніх регламентуючих документів.

 Внутрішньому контролю, зокрема, підлягають:

 • надані Товариством фінансові кредити;
 • операції, вчинені на виконання укладених договорів;
 • ефективність надання фінансових кредитів (в розрізі строків, суми кредиту) та оцінка ризиків, пов'язаних з їх наданням);
 • рівень комп'ютеризації та інформаційно - аналітичного забезпечення діяльностіТовариства;
 • внутрішня та зовнішня звітність Товариства, адекватність відображення результатів діяльності Товариства;
 • організація та ведення бухгалтерського та управлінського обліку, а також їх відповідність меті та завданням діяльності Товариства у відповідності з вимогами чинного законодавства;
 • ефективність управління трудовими та матеріальними ресурсами Товариства.

 12.2. Основним завданням внутрішнього контролю Товариства є:

 • дотримання правил, планів, процедур, законів України;
 • збереження активів;
 • забезпечення достовірності та цілісності інформації;
 • економічне та раціональне використання ресурсів Товариства;
 • досягнення відповідних цілей під час проведення операцій або виконання завдань та функційТовариства.

 12.3. Внутрішній контроль Товариства здійснюється уповноваженими працівниками та відповідальними особами Товариства і включає виконання наступних заходів:

 • реєстрація вхідної інформації щодо контрагентів;
 • первинний аналіз економічної доцільності надання певних підвидів кредитів;
 • суворе дотримання внутрішніх правил та процедур, передбачених для укладення договорів;
 • дотримання внутрішніх правил проведення фінансового моніторингу Товариства;
 • перевірка дотримання внутрішніх правил та процедур, передбачених для укладання та виконання Договорів, в тому числі щодо оцінки фінансового стану клієнта;
 • перевірка повноти реєстрації вхідної інформації;
 • аналіз фінансово - правових наслідків укладання Договорів;
 • оцінка ризиків та причин їх виникнення;
 • супроводження та контроль за виконанням Договорів;
 • перевірка внутрішньої та зовнішньої бухгалтерської і фінансової звітності Товариства;
 • оцінка здатності відповідних відділів Товариства належним чином зберігати активи;
 • оцінка доцільності, рентабельності придбання матеріальних ресурсів, коштів, раціональність та ефективність їх використання;
 • оцінка здатності працівників Товариства досягати відповідних операційних або програмних цілей і виконання необхідних завдань;
 • виявлення та аналіз прогалин і недоліків у процедурі та кваліфікаційному рівні працівників Товариства за наслідками здійснених контрольних заходів;
 • організація семінарів та навчання працівників Товариства з метою поліпшення їх фахового рівня.

 12.4. Ступінь відповідальності посадових осіб та працівників Товариства встановлюється відповідно до посадових інструкцій, затверджених директором Товариства, та згідно вимог чинного законодавства України.

  12.5. Контроль, що здійснюється директором Товариства, базується як на аналітичній інформації, поданій службовцями та фахівцями, так і на основі власних контрольних заходів, а саме:

 • ознайомлення під особистий підпис працівників Товариства зі Статутом, та внутрішніми положеннями (правилами) Товариства та іншими внутрішніми регламентуючими документами для забезпечення належного виконання покладених на таких осіб трудових (посадових) обов'язків; перевірка дослідження компетентності працівників, відповідність посадам, які вони обіймають; аналіз обсягу активів, ліквідності та обсягу наданих фінансових послуг, ефективності заходів Товариства з формування та використання резервів;стан та якість виконання фінансово-економічних планів;
 • конкурентоспроможність Товариства; складність та обсяг наданих фінансових послуг, їх фінансова ефективність; раціональність витрат на утримання Товариства; ступінь інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Товариства;
 • адекватність та ефективність існуючих заходів внутрішнього контролю;
 • доцільність та можливість здійснення організаційних та процедурних змін у Товаристві.

    13. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ КОЖНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ.

 13.1. До основних підрозділів Товариства належать: адміністрація, відділ безпеки та відокремлені підрозділи (відділення Товариства).

 13.2. Завданням адміністрації Товариства є:

 - здійснення розробки напрямків та найбільш ефективних способів надання фінансових послуг, оцінка фінансових ризиків, оцінка фінансово-економічного стану Товариства та розробка шляхів оптимізації діяльності Товариства;

 - контроль за дотриманням норм чинного законодавства при укладенні договорів, здійснення захисту прав та інтересів Товариства правовими засобами;

 - правильне відображення операцій з надання фінансових послуг на підставі укладених договорів.

 13.3. Завданням відділу безпеки є:

 - постійний аналіз загального стану безпеки відділень, своєчасне виявлення та усунення реально існуючих загроз;

 - перевірка фінансового стану та ділової репутації позичальників, платіжної дисципліни, кредитної історії фізичних осіб, достовірності поданої ними інформації в заявках на отримання кредиту;

 - супровід та контроль погашення кредитів, організація розшуку позичальників, які мають зобов'язання перед Товариством.

 13.4. Завдінням відділень Товариства є:

 - залучення та консультація потенційних клієнтів;

 - ідентифікація та верифікація клієнтів;

 - оформлення та супровід договорів фінансового кредиту.

     14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА, ДО ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЯКИХ НАЛЕЖАТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З КЛІЄНТАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ.

 14.1. Службові (посадові) особи, до посадових обов'язків яких належать безпосередня робота з клієнтами, укладання та виконання договорів, несуть дисциплінарну, матеріальну (за КЗпП), адміністративну, кримінальну, цивільну відповідальність на підставах та в межах, визначених законодавством України.

 14.2. Службові (посадові) особи Товариства зобов'язані:

 • наступним чином виконувати свої посадові обов'язки на підставі посадових інструкцій, цих Правил та внутрішніх документів Товариства;
 • керуватись у своїй роботі чинним законодавством України;
 • не завдавати шкоди інтересам Товариства, не порушувати прав та інтересів клієнтів Товариства.

 14.3. Директор та працівники Товариства повинні забезпечити конфіденційність проведення операцій з надання кредитів та інформації, що надається Позичальником і становить його комерційну, професійну таємницю або конфіденційну інформацію.

 14.4. Посадові особи, які допустили порушення умов цих Правил несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

 

                                                                                                                                                                      E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Мапа сайту   |   Правила   |   Відправити заявку